Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  a. Sprzedający – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup, ul. Żurawia 6/12/766, 00-503 Warszawa, NIP 5213641211.
  b. Klient – osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat, która złożyła zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu;
  c. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.spaniucha.pl, za którego pośrednictwem Klient może składać Zamówienia i korzystać z pozostałych usług,
  d. Towar– rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
  e. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
  f. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
  g. Zamówienie– oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem sprzedaży.

   

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827).

 

 §2 Zasady składania Zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Informacje podane przez Klienta w formularzu zamówień muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.
 5. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres:biuro@spaniucha.pl.

 

§3 Ceny, płatności i dostawa towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient wskazuje sposób dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 4. Klient może w trakcie składania Zamówienia wpisać kod rabatowy, który obniży cenę Towaru. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 6. a) za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,
 7. b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata).
 8. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego zaczyna się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty.
 9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:biuro@spaniucha.pl.
 10. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego.
 12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Konsument powinien sprawdzić przesyłkę w obecności dostarczyciela pod kątem wystąpienia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki. W razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki, który powinien być przesłany razem z formularzem reklamacyjnym na adres Sprzedającego.
 13. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient według aktualnych stawek wysyłki produktów w sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki przez Klienta z kwoty określonej w zamówieniu.

 

§4 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedający ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Jeżeli przyznanie Kupującemu przez Sprzedającego określonego rabatu zależne jest od kupienia określonej ilości produktów lub przekroczenia określonej kwoty zamówienia, to w przypadku zwrotu Towarów powodującego, iżwarunki przyznania rabatu nie zostają spełnione, sprzedający zastrzega sobie prawo odjęcia od kwoty zwrotu, kwoty nienależnie przyznanych rabatów.

§5 Reklamacje

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub pocztą e-mail.
 3. Reklamując Towar Klient może:
  a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad;
  b. żądać usunięcia wady;
  c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – w przypadku wady istotnej - chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 §6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie realizacji Zamówienia.
 4. Sprzedający za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie Klienta.
 4. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek elementów Sklepu (w tym logo, zdjęć i nazw Towarów) bez zgody Sprzedającego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl